Ofsetová tlačiareň..


...od nápadu po realizáciu...

Letáky a plagáty

Leták

je jednostránková príležitostná reklamná tlačovina, ktorá sa využíva na informovanie o aktuálnych akciách či novinkách. Môže tiež ísť o agitačné tlačivo menšieho formátu. Leták poskytuje často sa meniace informácie o produktoch alebo službách a je teda efektívnejšou formou reklamy ako tlač katalógu pri každej zmene. Letáky najčastejšie využívajú veľké obchodné reťazce, ale nie sú tabu ani pre menšie firmy. Letáky sú vďačným reklamným poslom na veľtrhoch a výstavách, kde si vyžadujú zvlášť kvalitnú tlač. V každom z uvedených prípadov je dôležité zvoliť vhodnú tlač letákov, aby boli letáky vytlačené kvalitne a zároveň efektívne. Leták ako propagačný materiál slúži pre širokú verejnosť, aby oslovil čo najviac ľudí. Preto je tlač letákov väčšinou vykonávaná vo veľkých množstvách. Z uvedeného dôvodu je určite cieľom každého zvoliť čo najhospodárnejšiu a zároveň kvalitnú tlač letákov, aby boli prostriedky na tlač letákov vynaložené efektívne.

 

Plagát

je vyvesené alebo nalepené verejné oznámenie. Plagáty sa väčšinou využívajú na viditeľných miestach v predajniach, výkladoch a na verejných priestranstvách a ich cieľom je propagácia akcií a rôznych podujatí. Keďže plagáty sa umiestňujú na miesta s veľkým pohybom osôb, kvalitná tlač plagátov je nevyhnutná. Objemovo ide o tlač v nižších nákladoch ako napr. pri tlači letákov. Tlač plagátov Vám zrealizujeme už od 1 ks.